У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној у Зајечару дана 16.10.2014. године усвојен је

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ УМЕТНОСТИ „КОРЕНИ“

 

Област остваривања циљева

Члан 1.
Удружење Центар за традиционалне уметности „Корени“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе.

Циљеви удружења

Члан 2.
Циљеви Удружења су:

 • истраживање, заштита и ревитализација националног и нематеријалног културног наслеђа националних мањина кроз едукације, продукцију и промоцију савременог стваралаштва у сфери традиционалних уметности;
 • подстицање, унапређење и развој аматерског стваралаштва деце и младих у области културе;
 • подстицање младих талената у сфери традиционалних уметности;
 • подстицање стваралаштва особа са инвалидитетом у области културе;
 • промоција, подстицање и развој културних и естетских вредности;
 • подстицање интеркултурног дијалога и међународне сарадње у области културе;
 • децентрализација и деметрополизација уметности и културе кроз стварање услова за доступност културних добара националне и светске културне баштине, подстицање стваралаштва и усклађен развој локалне заједнице у области културе;
 • подстицање тржишта уметничких дела и других културних творевина;
 • подстицање донаторства, меценства и спонзорства у култури;
 • развој манифестационог и сеоског туризма на подручју локалне заједнице;
 • унапређење квалитета живота деце, младих и шире популације становништва на подручју локалне заједнице.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева, Удружење се бави организовањем радионица, семинара, стручних скупова, научних истраживања, концерата, изложби, манифестација, књижевних, сценских, мултимедијалних и других програма којима се истражују, проучавају, тумаче, стварају и негују естетске вредности традиционалних уметности и културе у области:

 • истраживања, заштите и ревитализације нематеријалног културног наслеђа;
 • сценских уметности;
 • музичке уметности;
 • књижевног стваралаштва;
 • визуелних уметности;
 • кинематографије, дигиталног стваралаштва и мултимедије;
 • научно-истраживачких делатности у култури;
 • издаваштва.

 

 

Назив и седиште

Члан 4.
Назив Удружења је: Центар за традиционалне уметности „Корени“.
Назив Удружења на енглеском језику је: Center for Traditional Arts "Roots".
Скраћени назив Удружења је ЦТУ „Корени“.
Седиште Удружења је у Зајечару, ул. Tрг ослобођења бб.

Члан 5.
Удружење има својство правног лица.

Члан 6.
Удружење има свој печат.
Печат је округлог облика, са кружно исписаним ћириличним текстом: ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ УМЕТНОСТИ „КОРЕНИ“ ЗАЈЕЧАР и заштитним знаком – симболом Удружења унутар круга.
Димензије печата утвђује Скупштина Удружења.

Члан 7.
Делатност Удружењa је 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења.
Своју делатност, Удружење остварује на територији Републике Србије.

 

Услови, начин учлањивања и престанак чланства

Члан 8.
Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику скупштине Удружења.
Малолетно лице са завршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година, из става 1. овог члана, пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 9.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника скупштине.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

 

 

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 10.
Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Скупштина.

 

Унутрашња организација

Члан 11.
Органи Удружења су Скупштина и Председник скупштине. Функцију застуника врши Председник скупштине.

Члан 12.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника скупштине, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику скупштине у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда.
Седницом председава Председник скупштине.
Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава Председника скупштине;
 • разматра и усваја Програм рада и Финансијски план Удружења;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Удружења;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са законом и Статутом.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 13.
Председник скупштине је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Мандат Председника скупштине траје четири године, са могућношћу да по истеку мандата исто лице може поново бити бирано на ову функцију.
Председник скупштине се бира из реда чланова Скупштине.

 

Члан 14.
Председник скупштине заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Члан 15.
Председник скупштине:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

 

Остваривање јавности рада

Члан 16.
Рад Удружења је јаван.
Председник скупштине се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 17.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 18.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

 

Престанак рада удружења

Члан 19.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

 

 

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада

Члан 20.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.
Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Оснивачкој скупштини Удружења.

 

 

I БР. 02 /2014
У Зајечару, 16.10.2014. год.

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА
ЦЕНТРА ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ УМЕТНОСТИ „КОРЕНИ“

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Перислав Дуцић

- МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ -